کتابخانه ی مرکزی ارومیه

  • ارومیه- خیابان امینی ،چهار راه همافر ،کتابخانه ی مرکزی ارومیه
کتابخانه ی مرکزی ارومیه

کتابخانه مرکزی ارومیه مکانی دنج برای مطالعه است و در صورت عضویت امکان دسترسی به هرنوع کتابی در آن وجود دارد که از این حین مکان مناسبی برای مطالعه و تحقیق است.

کتابخانه ارومیه، اصناف و مشاغل ارومیه