جواهرى عزیزى

  • 0442233879
  • ارومیه- خیابان امام
جواهرى عزیزى ارومیه

طلا و جواهری ارومیه، اصناف و مشاغل ارومیه