جایگاه سوخت شهید چمران

  • بيرجند- ابتدای جاده مشهد - بعد از پلیس راه
جایگاه سوخت شهید چمران بیرجند

نمازخانه - کیف پول الکترونیکی - فروش با کارت خوان - سرویس بهداشتی

جایگاه های سوخت رسانی بیرجند، اصناف و مشاغل بیرجند