جایگاه سوخت معصومیه

  • بيرجند- میدان معصومیه، خروجی بیرجند به طرف خوسف
جایگاه سوخت معصومیه بیرجند

- نمازخانه - فروش با کارت خوان

جایگاه های سوخت رسانی بیرجند، اصناف و مشاغل بیرجند