جایگاه سوخت شهداء

  • بيرجند- بلوار شهدای عبادی
جایگاه سوخت شهداء بیرجند

- فروش با کارت خوان - کیف پول الکترونیکی - نمازخانه

جایگاه های سوخت رسانی بیرجند، اصناف و مشاغل بیرجند