بازار شیخ بهایی

  • تهران- شهرک والفجر، خیابان نهم
بازار شیخ بهایی