میوه و تره بار بسته بندی سه سین شیراز
عرضه تازه ترین میوه و تره بار بسته بندی شده بدون سموم
محصول سبز سه سین
برای اولین بار در شیراز
محصول سبز محصولی استاندارد می باشد که با نظارت سازمان جهاد کشاورزی تولید گردیده ، سموم و مواد شیمیایی آن در آزمایشگاه های معتبر مورد ارزیابی قرار گرفته و سلامت آن مورد تایید می باش